Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
#15 - november 2021 Bekijk online
Facebook Twitter Instagram

Geachte medebewoners,

Sinds het verschijnen van onze vorige nieuwsbrief valt er weer het een en ander te melden. Helaas niet zulk positief nieuws, maar dat heeft het actiecomité alleen maar strijdbaarder gemaakt.

Presentatie van het vierde plan

Op 28 oktober was het vrijwel voltallige actiecomité in het voormalige RABObankkantoor getuige van de presentatie van het vierde plan voor de bouw van appartementen aan de Eleanor Rooseveltlaan. De presentatie werd verzorgd door bureau Dietz. De gemeente was vertegenwoordigd door de projectleider van de versnellingsagenda en ook de projectontwikkelaar Wonam was vertegenwoordigd. Maar de presentatie werd gehouden door de Belgische architect die hiervoor is ingehuurd.

Gezien de enorme kritiek uit de buurt op het derde plan, gepresenteerd op 20 april jl., waren de verwachtingen van het actiecomité hoog gespannen. Echter, de presentatie en het gesprek daarna leidden tot een grote teleurstelling. De voornaamste kritiek vanuit de buurt betrof immers het te grote aantal geplande appartementen, de  extreme maximale hoogte en de te vrezen parkeer- en verkeersoverlast.

Het aantal woningen blijft volgens dit plan 350, de maximale hoogte 66 meter en onze vrees t.a.v. toekomstige parkeeroverlast blijft bestaan. Voor de bewoners van de Elisabethgang is er een lichte verbetering in het aanzicht op het dichtstbijzijnde gebouw, maar zij raken hun parkeermogelijkheid gedeeltelijk kwijt en de in-en uitgang van het gehele complex vanaf de Moeder Teresasingel is nog steeds gepland vlakbij hun straat. Het parkeerdek voor de nieuwe bewoners en hun bezoek wordt iets verder verdiept, maar het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Verder is het grootste gebouw nog iets verder opgeschoven naar het verlengde van het talud en daarboven op gepland. De knik (in het vorige ontwerp nog aanwezig) is eruit gehaald (volgens de tekening in het ‘Eindverslag Participatie’, dat de meesten van u is toegestuurd, bldz.11).

Helaas kregen wij op 28 oktober, ondanks ons verzoek geen tekeningen mee. Er volgt helaas ook geen presentatie aan de buurt, zoals die op 20 april jl. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan

Volgens de projectontwikkelaar zullen de omwonenden nog deze maand geïnformeerd worden over het vierde plan, inclusief een toelichting. Ons is toegezegd dat de omwonenden hierover schriftelijk bericht zullen krijgen. 

Men gaat verder met de voorbereiding van de omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan in februari 2022 ter inzage worden gelegd. Ook hierover verwachten wij dat de omwonenden schriftelijk zullen worden ingelicht. Volgens de wet kan de gemeente echter volstaan met een publicatie in een huis-aan-huisblad en de website van de gemeente. Iets om goed in de gaten te houden, dus!

In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Op het ontwerpbestemmingsplan kunnen de omwonenden richting gemeente reageren. Dit moet binnen zes weken gebeuren. Het is zeer belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners hun zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit is namelijk het eerste juridisch-formele moment voor bewoners om een reactie te geven. Dit is ook belangrijk om later eventueel beroep in te kunnen stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen (hetgeen betekent dat er vooralsnog niet met de bouw begonnen mag worden). Dient men geen zienswijze in dan kan men alleen nog beroep instellen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan. Alle ingebrachte zienswijzen dienen door de gemeente te worden beantwoord.

Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Daarna heeft zij 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken.

Wanneer het proces over de besluitvorming van het bestemmingsplan is afgerond (wij verwachten op zijn vroegst in het vroege voorjaar van 2022) kunnen omwonenden uitsluitend nog beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het antwoord op onze brief van 15 juli aan het college van B&W

Zoals u in nieuwsbrief nr. 14 hebt kunnen lezen heeft het actiecomité op 15 juli jl. een brandbrief aan het college van B&W (met cc. aan de gemeenteraad) gestuurd. In de brief stond een dringende oproep om het ‘eindverslag’ van de participatiebijeenkomst op 20 april jl. aan te passen omdat het niet ingaat op de voornaamste kritiek vanuit de buurt, namelijk die op de uitgangspunten in het kavelpaspoort. Op 13 oktober hebben wij een reminder gestuurd. Pas op 10 november kregen wij uiteindelijk antwoord op de brief. Voor het antwoord, zie deze brief. Kort samengevat: “Het kavelpaspoort is nu eenmaal door de gemeenteraad vastgesteld, hier is geen discussie over mogelijk.”

Uiteraard zijn wij zeer teleurgesteld over dit antwoord, maar ook verontwaardigd dat dat zo lang op zich heeft laten wachten. 

 

Onze reactie op 1. en 3.

Wij blijven ons inzetten om onze mooie buurt leefbaar te houden. Op 11 november hebben wij een brief aan de fractieleiders van alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen gestuurd.

In de brief wordt aangegeven dat wij ons nog altijd verzetten tegen de wijze waarop het kavelpaspoort is ontstaan en tegen de extreme inhoud daarvan. Maar ook wijzen wij nogmaals op de belabberde participatiemogelijkheden, die de gemeente met de buurt en het actiecomité (niet) heeft onderhouden.

Daarbij komt een nieuw punt. In de bijlagen van de brief proberen wij aan te tonen dat er inmiddels tot 2031 in onze stad een overproductie aan woningen is gepland. Dit biedt volgens ons de gemeenteraad de mogelijkheid de kavelpaspoorten van de binnenstedelijke verdichtingsprojecten, waartegen door omwonenden op grote schaal wordt geprotesteerd, af te zwakken, in elk geval qua aantal woningen en dus ook qua maximale hoogte.

Fijnstofmetingen

Er is bij een bewoner in de omgeving van de Eleanor Rooseveltlaan een fijnstofmeter geïnstalleerd. Deze meter registreert de luchtkwaliteit en stuurt de verzamelde gegevens op naar een site van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Op deze manier is het mogelijk om bij te dragen aan het in kaart brengen van de luchtkwaliteit, het “Samen Meten”-programma van het RIVM. 

Deze meters zijn ter beschikking gesteld door de gemeente (op initiatief van Groen Links). Samen met de gemeente worden de ervaringen met de meetstations gedeeld. 

De proef met de fijnstofmeters bevindt zich nog in een eerste fase waarbij er nu 10 meetstations in Zoetermeer online zijn; zodra er meer informatie is zal dit met u worden gedeeld. In de link naar het RTL-nieuws, hieronder kunt u zien op welke plaatsen al meetresulaten (o.a. in Zoetermeer) hebben uitgewezen dat nieuwbouw daar volgens de nieuwste norm van de WHO niet eens mogelijk is.

Meer algemene informatie over het meten van de luchtkwaliteit is te vinden op : 

RIVM site:  https://www.rivm.nl/burgerwetenschap/samen-meten-aan-luchtkwaliteit

Grafiek luchtkwaliteit NL: https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/

En recent uit het RTLnieuws: Gezonde nieuwbouw? Dat kan dus niet in Nederland | RTL Nieuws

 

Hoe nu verder?

Het actiecomité is voornemens een format te ontwikkelen waarmee alle omwonenden in hun zienswijze bezwaar kunnen aantekenen tegen het plan aan de Eleanor Rooseveltlaan. Zodra u door de gemeente wordt geïnformeerd over het plan zullen wij u de mogelijkheid bieden om met behulp van dit format bezwaar tegen het plan in te dienen. Uiteraard kunt u dit ook zelf doen, maar we kunnen ons voorstellen dat u onze hulp daarbij goed kunt gebruiken. Wordt dus vervolgd….

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.