Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
Facebook Twitter Instagram

Beste medebewoners,

Onze vorige nieuwsbrief dateert alweer van juli 2020. Gedurende de zomermaanden is er niet zoveel gebeurd. De gemeenteraad was op reces en de meeste van de leden van het actiecomité eveneens. Wij praten u in deze nieuwsbrief bij over de gevoerde acties en de acties die wij binnenkort zullen starten

1. Bezoek van Zoetermeerse politici

Op onze uitnodiging, begin juli, aan de politieke partijen in de gemeenteraad hebben deze massaal gereageerd.

In de maanden juli, augustus en september hebben wij politici van vrijwel alle partijen rondgeleid op de locatie aan de Eleanor Rooseveltlaan, waar nu nog de twee kantoorgebouwen staan. Alleen de SP heeft nog niet op onze uitnodiging gereageerd. Gebleken is dat de gemeenteraadsleden net als wij in afwachting zijn van de definitieve plannen. Er was veel begrip voor onze bezwaren tegen hoogbouw, verkeers- en parkeeroverlast en de impact van 300-400 woningen op onze leefomgeving. Aan de andere kant overheerst bij sommige gemeenteraadsleden het idee dat het nodig is zoveel mogelijk te bouwen.

Wij kregen de indruk dat de gemeenteraad in 2018 weliswaar een kavelpaspoort met uitgangspunten heeft vastgesteld, maar dat daarbij de gevolgen voor de leefomgeving sterk zijn onderschat. Diverse politici hebben ons aangeraden vooral met alternatieven te komen en bij de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan massaal bezwaarschriften in te dienen.

Afbeelding van het nieuwe ontwerp met 4 woontorens
2. Bezoek van projectontwikkelaar Wonam

Een delegatie van het actiecomité heeft 27 augustus jl. gesproken met de directeur/eigenaar en de seniorprojectontwikkelaar van projectontwikkelaar Wonam.

Zij zijn ook rondgeleid op de locatie. Wonam heeft een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente om een plan voor 400 woningen aan de Eleanor Rooseveltlaan te ontwerpen. Een eerste ontwerp is door de gemeente afgekeurd. Men wilde ons niet vertellen wat daarvoor de reden was, en evenmin over welk plan het ging.

Op dit moment werkt Wonam aan een alternatief plan, dat mogelijk in het najaar aan de gemeente zal worden gepresenteerd. Er wordt druk gepuzzeld, aldus de directeur. Wonam is op de hoogte van onze bezwaren. Wonam zal ons pas in kennis stellen van het definitieve projectplan wanneer dat door de gemeente is goedgekeurd. Hoewel het gesprek in goede sfeer is verlopen, zijn wij teleurgesteld over de geringe informatie die die de bezoekers ons ondanks sterke aandrang hebben verstrekt.

Voorshands blijven wij daarom uitgaan van de informatie die ook op de website van het actiecomité staat, dat wil zeggen de vier woontorens.

3. Posters en flyers, enquête

Wij hebben posters laten maken met als tekst “Hoogbouw NEE!, Woningen Oké”.

Wij zullen deze posters in de loop van de komende weken vrijblijvend aanbieden op alle adressen binnen het verspreidingsgebied, wat voor een deel al is gebeurd. Overigens blijkt, zoals reeds gemeld in nieuwsbrief nr. 5, het verspreidingsgebied (vastgesteld door de gemeente) veel groter dan wij hadden aangenomen (https://het-eleanor-alternatief.nl/web/media-downloads/).

Tegelijk met de poster krijgt u een flyer met een oproep deel te nemen aan een nieuwe buurtenquête. In deze tweede enquête stellen wij een aantal vragen om onze vervolgacties en alternatieven zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de opvattingen van alle omwonenden.

Woning oke... maar hoogbouw NEE!
4. Nogmaals de samenspraak

Op onze website staat ook het procesvoorstel Samenspraak Eleanor Rooseveltlaan 3-29, dat wij afgelopen zomer ontvingen. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de gemeente de samenspraak met omwonenden in het verspreidingsgebied voorziet en hoe deze gaat verlopen. Wellicht wordt het 2021.

Het actiecomité heeft er bij de gemeente op aangedrongen de samenspraak niet digitaal maar op de normale wijze (fysiek dus) te organiseren. Het comité verwacht dat dan veel meer omwonenden zullen worden bereikt. In verband met de aangescherpte Corona-maatregelen is het onzeker of fysieke samenspraak mogelijk is.

U zult voor de samenspraak een schriftelijke uitnodiging van de gemeente ontvangen. De wethouder heeft verklaard dat wat hem betreft de uitgangspunten in het kavelpaspoort niet ter discussie staan, maar het actiecomité denkt daar heel anders over. Het is nota bene de allereerste keer dat de gemeente contact heeft met omwonenden!

Het actiecomité zal dan ook bezien hoe het de omwonenden tijdig van (praktisch) advies kan dienen. Na de samenspraak begint de procedure die volgens de gemeente moet leiden tot wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Daartegen kunnen bezwaarschriften worden ingediend. Wie een rechtsbijstandverzekering heeft, kan zich laten vertegenwoordigen door een jurist. Op dit moment onderzoekt het actiecomité of het oprichten van een vereniging toegevoegde waarde kan hebben.

Wij houden u op de hoogte!

5. Reageren? Steunen? Graag!

We hebben veel positieve reacties ontvangen op onze vorige nieuwsbrief. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook is ons abonnementenbestand sinds onze vorige nieuwsbrief fors uitgebreid.

Omdat het verspreidingsgebied voor de samenspraak volgens de gemeente groter is dan wij dachten, is het van belang dat wij ook daar actie gaan voeren. U kunt ons daarbij helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het bestaan van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram ofTwitter. 

Facebook Twitter Instagram
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.